Skip to content
Home » Algemeen » “Alarmerend nieuws RIVM vraagt om Noodwet”

“Alarmerend nieuws RIVM vraagt om Noodwet”

mondkapje750 shutterstock_1241030029

Het RIVM kwam met zeer verontrustend nieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert dat er zowel nationaal als internationaal nauwelijks relevante data zijn over de effecten van houtstook in huiskamers, slaapkamers en de rest van het binnenmilieu van woningen.

Het Luchtfonds luidt de noodklok: “Zolang de effecten voor de gezondheid en leefbaarheid niet 100 procent duidelijk zijn, moet het kabinet via een noodwet de verkoop van houtgestookte installaties aan banden moet leggen.”

Impact op gezondheid

Het RIVM focust in zijn conclusie op de stokers. Toch worden ook stookgedupeerde buren genoemd. Het instituut schrijft: “In meerdere onderzoeken is bekeken of bij mensen die op hout stoken meer schadelijke stoffen in huis aangetroffen worden dan bij niet-stokers. In sommige onderzoeken zijn hogere concentraties gevonden van fijn stof, vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in het binnenmilieu bij stokers dan bij niet-stokers. Op basis van deze onderzoeken is echter niet te zeggen wat deze hogere concentraties betekenen voor de gezondheid.”

Schade potentieel veel groter

Het Luchtfonds is van oordeel dat de overheid snel over de brug moet komen met fondsen voor intensief hyperlokaal onderzoek. In huizen van stokers en gedupeerden moet met spoed onderzoek worden verricht naar de effecten op de gezondheid en de leefbaarheid. Zeker gezien de huidige groei van houtstook. Dagelijks komen er, nog afgezien van buitenkachels, in ons land naar schatting ruim 100 hout- en pelletgestookte installaties bij. Gezien de concrete klachten die het Luchtfonds en andere organisaties bereiken, is zeer wel denkbaar dat de gezondheidsschade voor de BV Nederland vele malen groter is dan tot nu toe altijd is aangenomen. En dat terwijl nu nog maar “slechts” 1,6 procent van de huishoudens houtstook als hoofdverwarming gebruikt. De onderstaande groeiprognose spreekt boekdelen over wat Nederland nog te wachten staat.

 

Noodwet om groei te stoppen

Het Luchtfonds roept de politiek op de ongebreidelde groei van houtgestookte installaties snel een halt toe te roepen via een Noodwet. Bij gebrek aan kennis, is het risico op nog veel meer schade voor de gezondheid en leefbaarheid onaanvaardbaar. Het Luchtfonds stelt: “Het wordt allemaal nog wranger als je bedenkt dat voor houtstook als hoofdverwarming geen energiebelasting wordt afgedragen. Stokers zitten voor een dubbeltje op de eerste rang en ze verpesten de gezondheid en leefbaarheid voor omwonenden die wél energiebelasting betalen. Dat valt niet te rijmen en ondermijnt elk vertrouwen dat de overheid zijn burgers bescherming biedt.”

Hyperlokaal onderzoek

Zelf wees het Luchtfonds er, bij monde van bestuurslid Ubel Zuiderveld, ruim een jaar geleden in NRC Handelsblad al op dat nauwelijks hyperlokale data beschikbaar zijn. Een citaat: “Hyperlokale houtrookoverlast in een woonblok, straat of buurt vormt een directe en acute bedreiging voor de gezondheid van veel Nederlanders. Toch zijn er nauwelijks data over deze luchtvervuiling bekend. Wetenschappers en deskundigen spraken afgelopen weken in de media over de macro-effecten van houtstook, waarbij deze vorm van luchtvervuiling wordt afgezet tegen andere veroorzakers, zoals het autoverkeer en de industrie.”

“Houtrookoverlast manifesteert zich hyperlokaal echter veel indringender. Legio zijn de voorbeelden van Nederlanders wier slaapkamer zich pal naast de walmende schoorsteen van de buurman bevindt. Uit verhalen van slachtoffers weet ik dat dergelijke overlast tot acute gezondheidsschade en in meerdere gevallen zelfs tot ziekenhuisopnames leidt. Eén slecht stokende buur kan in enkele minuten zijn hele omgeving in de blauwe walm zetten, meer stokers kunnen zelfs leiden tot een directe en ernstige aantasting van de leefbaarheid en gezondheid.”

 

Het RIVM-rapport als pdf: RIVM en Binnenmilieu

De opiniecolumn in NRC Handelsblad: Verbied houtkachel en vuurkorf

Welke enorme impact overlast van houtstook kan hebben op onbeschermde inwoners van dit land, kun je lezen in deze recente opsomming van meldingen die het Luchtfonds ontvangt.

 

Tekst: Stichting Luchtfonds/UZ | Foto: Shutterstock