Skip to content
Home » Algemeen » Tweede Kamer stemt tegen motie beëindiging houtstook

Tweede Kamer stemt tegen motie beëindiging houtstook

Eva van Esch PvdD

Motie verworpen…. Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over een motie om houtstook in ons land af te bouwen en uiteindelijk te verbieden. Tijdens een eerder debat met kamerspecialisten over de luchtkwaliteit in ons land, lichtte initiatiefneemster Eva van Esch (Partij voor de Dieren) haar motie reeds toe. Haar partij, Groenlinks, Bij1, Volt, Lijst Den Haan en PvdA stemden voor, maar dat is bij lange na niet voldoende voor een meerderheid.

De tekst van de motie luidde: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat houtstook veel milieuvervuiling en gezondheidsschade veroorzaakt, overwegende dat maatregelen tegen houtstook in woningen volgens het PBL verreweg het meest effectief zijn om de blootstelling van Nederlanders aan fijnstof en roet te verminderen, verzoekt de regering om houtstook in woningen uit te faseren en hiertoe vóór het meireces een tijdpad te presenteren, en gaat over tot de orde van de dag.”

In spreektaal

In spreektaal: “Het stoken van hout veroorzaakt veel vervuiling en schade aan de gezondheid. Om te bereiken dat Nederlanders minder last hebben van fijnstof en roet, levert het aanpakken van houtstook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de grootste winst op. Via deze motie roepen we de regering dan ook op te komen met een plan om houtstook thuis af te bouwen. Uiterlijk in mei moet de regering een plan presenteren hoe ze aan houtstook een einde gaat maken.”

WHO-richtlijnen in de wet

Tijdens het debat kwam verder een motie aan de orde om Nederlanders beter te beschermen tegen geurhinder. Ook dat voorstel kreeg geen meerderheid. Maar ook was er nog een ander relevant voorstel. Samen met Kauthar Bouchallikht (Groenlinks) en Habtamu de Hoop (PvdA) kwam Van Esch tevens met een motie die ook erg belangrijk is voor de aanpak van houtstook.

Het trio stelde namelijk voor om de richtlijnen voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een plek in de Nederlandse wet te geven. Het gaat hierbij om maximale waarden voor fijnstof in de lucht. Om dit te bereiken pleit de WHO al jarenlang voor onder meer een verbod op houtstook in dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden. Dat is een omschrijving waaronder Nederland eigenlijk in zijn geheel valt. Net als bij de twee andere voorstellen, kreeg ook dit voorstel maar beperkt steun.

Schone lucht als speerpunt

Voor Eva van Esch, indienster van de afbouwmotie, is de strijd tegen luchtverontreiniging één van de speerpunten van haar kamerlidmaatschap namens de Partij voor de Dieren. Op haar persoonlijke pagina staat dit als volgt omschreven: “Schone lucht, onder meer door het beperken van schadelijke uitstoot van autoverkeer, de landbouw, de industrie en houtkachels. Fijnstof zorgt voor grote gezondheidsproblemen bij omwonenden en is schadelijk voor het milieu.”

Mening van de Nederlanders

Overigens is in het verleden in de Tweede Kamer wel vaker gepleit voor het “uitfaseren van particuliere houtstook”. Tot op heden was voor dergelijke voorstellen in het parlement geen meerderheid te vinden. Net als dit keer, lijken de politieke wil en durf te ontbreken om particuliere houtstook te beperken. Mogelijk speelt hierbij mee dat Nederland en Europa biomassacentrales (“megahoutkachels”) beschouwen als onmisbaar tijdens de transitie naar nieuwe energiebronnen.

Het percentage Nederlanders dat voorstander is van een houtstookverbod heeft wèl boven de 50 procent gelegen. Dit blijkt uit een inventarisatie die Stichting Luchtfonds najaar 2021 maakte. Door de hoge energieprijzen is het percentage inmiddels weer gedaald naar 40 tot 50 procent, zo blijkt uit recente regionale en lokale polls en onderzoeken.

Verslag van debat over luchtkwaliteit

Aan de stemming vandaag in de Tweede Kamer ging een uitgebreid debat vooraf over de luchtkwaliteit in Nederland. Dit debat werd vorige week reeds gehouden. PVV-kamerlid Machiel de Graaf zei in reactie op de zorgen die leven bij zijn collega Eva van Esch: “Ik begin met drie vaststellingen. De eerste is: van leven ga je dood. De tweede is: de luchtkwaliteit in Nederland is hartstikke goed. De derde is: we leven in een land van intensieve mensenhouderij. Er komen steeds meer mensen bij. Als je steeds meer mensen samen stopt, net als in een varkensflat, dan ontstaan er meer ziektes. Dat wilde ik even vaststellen…” Voor de liefhebbers: hier kun je het 46 pagina’s lange verslag van het hele debat lezen.

Tekst: Ubel Zuiderveld / Foto Eva van Esch: Partij voor de Dieren

Wilt u overlast melden?

Ja, ik heb last van houtstook en wil dat melden bij het Luchtfonds.
Vul de onderstaande gegevens in. Klik op verzenden om de melding naar het Luchtfonds te sturen.

    Stichting Luchtfonds doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Vink hieronder aan of u akkoord gaat met het verwerken van de door u ingevoerde gegevens volgens ons privacy statement. Klik hier om het privacy statement te lezen.