Home » Over de Stichting Luchtfonds

Over de Stichting Luchtfonds

Het Luchtfonds is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief van een aantal gedupeerden van Houtrook. Het doel is mensen bewust te maken van de gevaren die Houtrook met zich meebrengt voor de gezondheid, milieu en klimaat. Bij het verbranden van hout, houtpellets en biomassa komen verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5, benzeen, dioxine, PAKs e.d. Uiteindelijk zal dit initiatief moeten resulteren in schone lucht in de woonomgeving binnen en buiten. Dat zal in veel gevallen gepaard moeten gaan met een stookverbod in de woonomgeving.

Gezondheid van u en uw gezin moet op nummer één staan. Niemand mag slachtoffer worden van hout stokende buren. Met buren die hout of houtpellets stoken wordt u blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vergelijkbaar met de rook van sigaretten. Velen werden alweer meer dan 10 jaar geleden slachtoffer van rokende collega’s op het werk, in sportgelegenheden, theater en in de horeca. Gelukkig is de rook van sigaretten uit onze omgeving verbannen. Nu nog de rook van hout, die veel slechter is voor onze gezondheid en die u meestal niet kunt ontlopen.

Primaire doelstellingen:

  • Het voorkomen van luchtverontreiniging in de woonomgeving, smerige lucht die veroorzaakt wordt door het verbranden van hout, houtpellets, biomassa, houtskool, kolen en aanverwante brandstoffen.
  • Het behartigen van de belangen van mensen die gedupeerd worden door houtrook en aanverwante stookoverlast in hun directe omgeving of op andere manieren.

Het is toch heerlijk als je kunt genieten van schone lucht?

Algemene gegevens: Stichting Luchtfonds Fiscaal nummer: 8588.26.914

Bestuur: Voorzitter Jos Merks, Secretaris Ubel Zuiderveld, Penningmeester Ype Koldijk. Voor verdere contactgegevens zie hier.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording vindt plaats na het einde van het eerste boekjaar, dat is na 31-12-2019.

De Stichting Luchtfonds wordt vanaf 1-1-2019 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ) Dat betekent dat u giften, sponsoring of lidmaatschappen aan of op het Luchtfonds binnen de daarvoor geldende regels op uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering kunt brengen. Ook is de Stichting Luchtfonds vrijgesteld van belastingen.

Beleid: Stichting Luchtfonds beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Er wordt geen salaris betaald of uitkeringen gedaan aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen of bestuur van de Stichting Luchtfonds. Een liquidatiesaldo wordt ter beschikking gesteld aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Het luchtfonds adviseert waar mogelijk gemeenten, participeert in het Utrechts provinciaal overleg en houdt contact en neemt deel met andere partijen aan het landelijk overleg zoals de groep voorlichting van het Platform Houtrook en Gezondheid. Politieke partijen bij gemeenten, provincie en bij de landelijke overheid, alsmede GGD’s worden regelmatig geïnformeerd. Gedupeerden van hout stokende buren kunnen zich melden bij het Luchtfonds en krijgen advies hoe men op de beste wijze een handhavingsverzoek kan indienen. Bij afwijzing wordt daadwerkelijk geholpen in de bezwaarprocedure. Het Luchtfonds stelt gratis foldermateriaal beschikbaar met actuele informatie over de gezondheidsaspecten van het verbranden van hout om het bewustzijn te vergroten. Het moet de stoker onrustig maken en de buren ongerust om uiteindelijk te komen tot een rookloze woonwijk. Voorbeeld van een folder vindt u hier.

Houtrook folder algemeen

Deze folder kan ook specifiek per woonplaats worden geleverd. Zie voorbeeld hieronder.

Houtrook folder woonplaats Huizen

Het Luchtfonds onderhoudt contacten met de media om bekendheid met de houtrook problemen naar voren te brengen. Zie voorbeeld hieronder.

Het Luchtfonds communiceert het sprookje over de CO2 boekhouding die niet klopt. Het Luchtfonds plaatst om dezelfde reden  publicaties in kranten en online media om het bewustzijn te vergroten.  De website www.luchtfonds.nl van het Luchtfonds publiceert en informeert over houtrook, biomassa en het klimaat. Naast de website maken we gebruik van Twitter. Alles met als einddoel dat luchtvervuiling in woonwijken wordt geëlimineerd met als nevendoel vermindering van de CO2 bijdrage. Er wordt samengewerkt met de Stichting Houtrookvrij, Meldpunt Rookoverlast, Houtrook.nl en enkele internationale partners.

De bestuursleden en vrijwilligers voor de Stichting Luchtfonds hebben zelf te maken of te maken gehad met ernstige blootstelling aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen veroorzaakt door houtrook afkomstig van buren. De overheid neemt geen afdoende maatregelen om deze blootstelling ongedaan te maken.

Als Stichting zijn wij in de gelegenheid effectief op te treden in voorlichting naar de omgeving en in contacten met de overheid om hen te overtuigen dat maatregelen noodzakelijk zijn.

Als Stichting hebben wij ook beter toegang tot de wetenschap om hen zover te krijgen behulpzaam te zijn met hun kennis in de activiteiten die wij ondernemen. Het uiteindelijke doel is een verbod op het stoken van hout. Een eerste stap is rookvrije woonwijken en wegnemen van overlast in probleemregio’s die bij de Stichting worden gemeld. 

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
We sturen u regelmatig een update met nieuwe artikelen.